Hopp til innhold

Wikinytt:Spørsmål og svar

Fra Wikinytt
Spørsmål og svar

Bokmål

Nynorsk

Deltakelse[rediger]

Skriving[rediger]

Kan jeg være med?[rediger]

Ja, alle er hjertelig velkommen til å være med. Se Wikinytt:Velkommen-nb for hjelp til å komme i gang.

Hvordan kan jeg skrive en artikkel?[rediger]

Se Wikinytt:Skriv en artikkel. Denne siden er utgangspunktet for artikkelskriving i prosjektet.

Må jeg registrere meg?[rediger]

Du kan registrere deg, eller du kan redigere sider anonymt. Om man registrerer seg får man tilgang til flere funksjoner, som opplasting av bilder. Registreringen er gratis, anonym og tar bare noen sekunder.

Hvordan kan jeg snakke med andre brukere?[rediger]

Dersom du vil ha tak i en enkelt bruker, gå til brukerdiskusjonen deres, og legg igjen en melding. Neste gang de logger seg på Wikinytt, vil de kunne se at de har fått en ny melding. Er det en enkelt artikkel det gjelder, kan du også legge inn en melding på diskusjonssiden til artikkelen. Se ellers Wikinytt:Desken, som er det generelle diskusjonsforumet i Wikinytt.
Du kan signere innleggene dine på diskusjonssider automatisk med ~~~~, som gjør at brukernavn med lenke og tidspunkt blir vist.

Hvordan kan jeg legge inn bilde?[rediger]

For å laste opp bilder må du være innlogget. Velg «Last opp fil» i den nederste ruten i menyen til venstre. Hvis du vil legge bildet inn i en artikkel skriver du f.eks. [[Image:Bildenavn.jpg|right|Kort beskrivelse av bildet]].


Kategorier[rediger]

Hva er en kategori?[rediger]

Kategorier er en måte å samle artikler som har likt tema. Det fins vide kategorier på toppen og snevrere kategorier lenger nede. Hvilken kategorier en artikkel hører til i ser du nederst i artikkelen.

Hvordan kan jeg endre på en kategoriside?[rediger]

Du kan endre kategorisidene på samme måte som en vanlig artikkel, for eksempel kan du legge de inn i en overkategori ved å trykke på «Endre» og skrive inn for eksempel [[Kategori:Daglegliv]] og trykke «Lagre».
For å legge nye sider inn i en kategori går du inn på selve siden du ønsker å legge til, trykker «Endre» og skriver inn [[Kategori:Kategorinavn]] der.

Sletting av artikler[rediger]

Hvilke artikler blir slettet?[rediger]

Artikler som ikke hører til i en objektiv nyhetsportal, som reklame, oppdiktet informasjon, eller rett og slett tull. Ofte er det mulig å skrive artikkelen om slik at den blir saklig og informerende, og da er det ikke nødvendig å slette den. Tomme kategorier og artikler hører også som regel til i papirbøtten.

Hvordan kan jeg slette artikler?[rediger]

Trykk på «Endre» og skriv inn {{sletting|Årsak til at siden bør slettes}} og trykk på «Lagre». Artikkelen blir da listet opp i Kategori:Slett. Husk å skrive en kort setning om årsaken til at siden bør slettes. Hvis du ønsker å utdype kan du ta diskusjonssiden i bruk.

Om Wikinytt[rediger]

Hva betyr «wiki»?[rediger]

En wiki er en samling av sammenhengende internettsider som kan leses og endres av alle når som helst. For eksempel kan du endre på akkurat den her siden; trykk på «Endre» («Rediger») øverst på siden! Men prøv deg helst fram i Sandkassa først :-)
Ordet «wiki» kommer opprinnelig fra det hawaiiske uttrykket «wikiwiki», som betyr særdeles rask. Les mer i Wikipedia: wiki.

Hva er målet med Wikinytt?[rediger]

I en åpen nyhetsportal bygd i dugnad er det vanskelig å snakke om et eksakt mål, men det ligger en visjon til grunn for arbeidet:
(...)Målet vårt er å skape en fri nyhetskilde der, om vi klarer å bygge ned de digitale klasseskillene, alle mennesker kan ta del i å sette dagsorden gjennom sine egne rapporter om små og store hendelser(...)

Les mer i Wikinytt:Målsetning-nb

Når tid begynte Wikinytt?[rediger]

Den norskspråklige utgaven av Wikinytt ble åpnet den 11. januar 2006.
De første Wikinytt-versjonene var den engelske og den tyske versjonen, som ble startet på samme dag den 3. desember 2004.

Hvem eier Wikinytt?[rediger]

Eieren av tjenerne, domenenavnet og utformingen av sidene er den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation. Innholdet er gitt ut under en Creative Commons-lisens, så alle artiklene er derfor åpent og fritt tilgjengelig for allmenheten.

Deltaking[rediger]

Skriving[rediger]

Kan eg vera med?[rediger]

Ja, alle er hjarteleg velkomne til å vera med. Sjå Wikinytt:Velkommen-nn for hjelp til å koma i gang.

Korleis kan eg skriva ein artikkel?[rediger]

Sjå Wikinytt:Skriv ein artikkel. Denne sida er utgangspunktet for artikkelskriving i prosjektet.

Må eg registrera meg?[rediger]

Du kan registrere deg, eller du kan redigera sider anonymt. Om ein registrerer seg får ein tilgjenge til fleire funksjonar, som opplasting av bilete. Registreringa er gratis, anonym og tek berre nokre sekund.

Korleis kan eg snakka med andre brukarar?[rediger]

Dersom du vil ha tak i ein enkelt brukar, gå til brukardiskusjonen deira og legg igjen ei melding. Neste gong dei logger seg på Wikinytt, vil dei kunne sjå at dei har fått ei ny melding. Er det ein enkelt artikkel det gjeld, kan du òg leggja inn ei melding på diskusjonssida til artikkelen. Sjå elles Wikinytt:Desken, som er det generelle diskusjonsforumet i Wikinytt.
Du kan signera innlegga dine på diskusjonssider automatisk med ~~~~, som gjer at brukarnamn med lenkje og tidspunkt blir viste.

Korleis kan eg legga inn bilete?[rediger]

For å lasta opp bilete lyt du vere innlogga. Vel «Last opp fil» i nedste ruta i menyen til venstre. Viss du vil legga biletet inn i ein artikkel skriv du t.d. [[Image:Biletnamn.jpg|right|Kort skildring av biletet]].

Kategoriar[rediger]

Kva er ein kategori?[rediger]

Kategoriar er ein måte å samla artiklar som har likt tema. Det fins vide kategoriar på toppen og snevrare kategoriar lenger nede. Kva kategoriar ein artikkel høyrer til i ser du nedst i artikkelen.

Korleis kan eg endre på ei kategoriside?[rediger]

Du kan endra kategorisidene på same måte som ein vanleg artikkel, til dømes kan du legge dei inn i ein overkategori ved å trykke på «Endre» og skrive inn til dømes [[kategori:Daglegliv]] og trykke «Lagre».
For å legge nye sider inn i ein kategori går du inn på sjølve sida du ønskjer å legge til, trykker «Endre» og skriv inn [[Kategori:Kategorinamn]] der.

Sletting av artiklar[rediger]

Kva for artiklar vert sletta?[rediger]

Artiklar som ikkje høyrer til i ein objektiv nyhendeportal, som reklame, oppdikta informasjon, eller rett og slett tull. Ofte er det mogleg å skriva artikkelen om slik at han vert sakleg og informerande, og då er det ikkje naudsynt å sletta han. Tomme kategoriar og artiklar høyrer òg som regel til i papirbøtta.

Korleis kan eg sletta artiklar?[rediger]

Trykk på «Endre» og skriv inn {{sletting|Årsak til at sida bør slettast}} og trykk på «Lagre». Artikkelen vert då lista opp i Kategori:Slett. Hugs å skrive ein kort setning om årsaken til at sida bør slettast. Viss du ønskjer å utdjupe kan du nytte diskusjonssida.

Om Wikinytt[rediger]

Kva tyder «wiki»?[rediger]

Ein wiki er ei samling av samanhengande internettsider som kan lesast og endrast av alle når som helst. Til dømes kan du endre på nett den her sida; trykk på «Endre» («Rediger») øvst på sida! Men prøv deg helst fram i Sandkassa først :-)
Ordet «wiki» kjem opphaveleg frå det Hawaiiske utrykket «wikiwiki», som tyder særs rask. Les meir i Wikipedia: wiki

Kva er målet med Wikinytt?[rediger]

I ein open nyhendeportal bygd i dugnad er det vanskeleg å snakke om eit eksakt mål, men det ligg ein visjon til grunn for arbeidet:
(...)Målet vårt er å skape ei fri nyhendekjelde der, om vi klarar å byggje ned dei digitale klasseskilja, alle menneske kan ta del i å skape dagsorden gjennom sine eigne rapportar om små og store hendingar(...)
Les meir i Wikinytt:Målsetnad-nn

Kor tid byrja Wikinytt?[rediger]

Den norskspråklege utgåva av Wikinytt vart opna den 11. januar 2006.
Dei første Wikinytt-versjonane var den engelske og den tyske versjonen, som vart starta på same dag den 3. desember 2004.

Kven eig Wikinytt?[rediger]

Eigaren av tenarane, domenenamnet og utforminga av sidene er den ideelle stigtinga Wikimedia Foundation. Innhaldet er gjeve ut under ein Creative Commons-lisens, so alle artiklane er difor ope og fritt tilgjengeleg for ålmenta.