Wikinytt:Roboter

Fra Wikinytt
Hopp til navigering Hopp til søk
Crystal Clear app clean.png

Denne siden er en offisiell retningslinje på Wikinytt. Den er vedtatt ved en konsensus, og blir regnet som en standard alle brukere burde følge. Det er fritt fram for redigering av siden, men om retningslinjene endres må det diskuteres før det gjøres.


Norsk[rediger]

Roboter, såkalte botter, er script som kjøres på Wikinytt for å gjøre rutinemessig vedlikeholdsarbeid. De fleste roboter legger til interwiki-lenker (lenker som går til andre språk), men de kan også gjøre andre oppgaver, som å fjerne og flytte kategorier, sjekke gyldigheten av eksterne lenker og lignende.

Retningslinjer for tildeling av bot-status[rediger]

Bot-status, som gjør at roboter ikke er synlig i Siste endringer, kan slås på av byråkrater etter at roboten er godkjent på det lokale Wikinytt-prosjektet.

For interwiki-roboter som kjører pywikipediabot-scriptet trengs kun en godkjennelse av en byråkrat for at den skal få bot-status. For andre slags botter må eieren forklare hva den gjør og om nødvendig gjøre noen testendringer for å illustrere det.

Om en robot har vært inaktiv (ikke gjort noen redigeringer) i mer enn ett år, fjernes botstatusen dens. For å få den tilbake, følg beskrivelsen ovenfor.

Interwikisortering[rediger]

Interwiki-lenker sorteres på no.Wikinews.org i alfabetisk rekkefølge etter språknavnet, i stedet for alfabetisk etter språkkoden. Ord som betyr «språk» teller ikke med i sorteringen. Språk med ikke-latinske alfabeter sorteres slik de ville blitt om de var transkribert til det latinske alfabetet. I pywikipediabot-scriptet kalles dette for self.alphabetic. Dette gjøres i robot-oppsettet ved å legge inn følgende linje under self.interwiki_putfirst = { i seksjonen families/wikipedia_family.py:

           'no': self.alphabetic,

English[rediger]

Robots, so-called bots, are scripts that are run on Wikinytt to perform routine maintenance. Most robots add or update interwiki links (links to parallel articles in other languages), but they can also do other work like moving or removing categories, checking the validity of external links, and so on.

Guidelines for assignment of bot status[rediger]

Bot status, which makes a robot invisible in the Recent changes list, may be switched on by bureaucrats after the robot has been approved by the local Wikinews-project.

For interwiki bots running the pywikipediabot script, only approval by a local bureaucrat is needed to obtain bot status. You can request this at the talk page of this page. For other types of bots the owner must explain what it does and if necessary run some test edits to illustrate it.

Bots that have been inactive (not made any edits) for one year, its bot status will be removed. It can be reassigned by following the steps above.

Interwiki sorting[rediger]

Interwiki links at no.Wikinews.org are sorted alphabetically by the language name, instead of alphabetically by the language code. Words that translate to "language" do not count in the sorting. Languages in non-latin alphabets are sorted like they would have been if transcribed to the latin alphabet. In the pywikipediabot framework this is called self.alphabetic. This is done in the robot setup by adding the following line below self.interwiki_putfirst = { in the families/wikipedia_family.py section:

           'no': self.alphabetic,

Liste over roboter[rediger]

List of bots (Autorativ liste er brukerliste for botter)

Se også[rediger]

Bot Eier